1.    Το όνομα του Κινήματος  είναι

                                                               ΖΥΓΟΣ

                            ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

          

Η έδρα του ΖΥΓΟΥ  θα βρίσκεται  στην οδό Αγίου Αντρέου 41 , 1040 Παλ/τισσα,  Λευκωσία

 

    2.    ΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ  ΖΥΓΟΥ ΕΙΝΑΙ :

 

2.1    Η πληροφόρηση των πολιτών της Κύπρου για  την κρίση και τα  προβλήματα  του δημοκρατικού πολιτεύματος  με το υπάρχον κομματικό  κατεστημένο και  την ανάγκη εκλογής Ανεξάρτητων Βουλευτών .
2.2   Η επιλογή και προώθηση  μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες  ανεξάρτητων πολιτών  σε όλες τις πόλεις της Κύπρου για την  εκλογή τους στην Βουλή  με κύριο στόχο την  άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στην Εκτελεστική Εξουσία .

      2..3  Η εργοδότηση  κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού όλων των κλάδων

       υπό την διεύθυνση εξαίρετων τεχνοκρατών.
      2.4   Η ενδελεχής  μελέτη  όλων των προβλημάτων της κοινωνίας μας  για να εξευρεθούν

 οι καλύτερες λύσεις. 

     2.5   Η πλήρης ενημέρωση  των πολιτών  και όλων των ενδιαφερομένων για  τα                                                 προβλήματα    της   κυπριακής κοινωνίας  και των καλύτερων τρόπων 

επίλυσης τους  με την αξιοποίηση   όλων των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας .
     2.6  Η  άμεση και  στενή  συνεργασία  με τους Βουλευτές του Κινήματος  στην   προετοιμασία   και υποβολή  στη Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων

     2.7  Η  συνεργασία με κρατικούς και άλλους οργανισμούς  ή πρόσωπα για τη σωστή

         διεκπεραίωση των διάφορων μελετών.

     2.8   Ο  συστηματικός έλεγχος των υπηρεσιών  του κράτους   για την αποτροπή ή  και    αποκάλυψη φαινομένων ρουσφετιού και καταχρήσεων.

      2.9  Η ενεργή  συμμετοχή και συνεισφορά  σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες

 

 

 

 

Άρθρο 3 - ΜΕΛΗ

3.1.     Τα Μέλη του ΖΥΓΟΥ διαιρούνται στις εξής κατηγορίες:

  • Ιδρυτικά Μέλη. Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που έχουν υπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό που κατατέθηκε στην αρμοδία Αρχή και είναι οι ιδρυτές του ΖΥΓΟΥ . Τα Ιδρυτικά Μέλη θεωρούνται αυτοδίκως και Τακτικά Μέλη από τη εγγραφή του Ιδρύματος στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων.
  • Τακτικά Μέλη. Ένα άτομο το οποίο έχει διατελέσει Απλό Μέλος για τουλάχιστον ένα χρόνο μπορεί να γίνει Τακτικό Μέλος με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται από συστάσεις δύο Τακτικών Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να δώσει οιανδήποτε αιτιολογία σε περίπτωση που απορρίπτει τέτοια αίτηση.

Νοείται οτι Τακτικό Μέλος μπορεί να παραχωρήσει σύσταση για εγγραφή μέλους ως Τακτικού μέχρι δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος.

  • Απλά Μέλη. Άτομα που επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς του ΖΥΓΟΥ αλλά δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με τις υποχρεώσεις του ΖΥΓΟΥ μπορούν να γίνουν έκτακτα μέλη πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή. Απλά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι σε θέση να συμβάλουν στους σκοπούς και επιδιώξεις του ΖΥΓΟΥ. Απλά Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
  • Επίτιμα Μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα που προσέφεραν ή που μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για τη προώθηση των σκοπών του ΖΥΓΟΥ. Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο λόγου.

3.2.     Δικαίωμα ψήφου και εκλογής κατά τις Συνελεύσεις έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 4 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

4.1.     Η εγγραφή ενός Απλού Μέλους γίνεται με την υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΖΥΓΟΥ . Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 25 ΕΥΡΏ. Εκτός του ποσού αυτού, ένα μέλος πρέπει να καταβάλλει ετήσια συνδρομή όπως ορίζεται στο άρθρο 7 πιο κάτω.

4.2.     Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.3.     Οποιονδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον ΖΥΓΟΥ . Η αποχώρηση γνωστοποιείται ένα μήνα τουλάχιστο πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Άρθρο 5 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5.1.     Αν οποιονδήποτε μέλος του ΖΥΓΟΥ  με τη δραστηριότητα του παραβεί κατάφορα τους σχετικούς νόμους , ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του ΖΥΓΟΥ,ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του ΖΥΓΟΥ , ή διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού, μίαν από τις ακόλουθες ποινές:

  • ·         Την έγγραφη παρατήρηση.
  • ·         Τη προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του ΖΥΓΟΥ .
  • ·         Την έκπτωση από το αξίωμα .
  • ·         Την οριστική αποβολή από τον ΖΥΓΟ.

Άρθρο 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

6.1.     Όλα τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις τον ΖΥΓΟΥ .

6.2.     Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του ΖΥΓΟΥ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά την διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων του ΖΥΓΟΥ.

6.3.     Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους όπως ορίζεται πιο κάτω και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7 - ΕΣΟΔΑ

7.1.     Δικαίωμα εγγραφής των μελών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 πιο πάνω.

7.2.     Ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

7.3.     Έσοδα από μελέτες, χορηγίες, δωρεές, εισφορές. κληροδοτήματα, εισπράξεις από εκδηλώσεις που οργανώνει ο ΖΥΓΟΣ και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό όφελος που περιέρχεται νόμιμα στη κατοχή του .

       7.4    Τα οικονομικά και  λογιστικά στοιχεία τού Κινήματος θα είναι ανά πάσα στιγμή

                 διαθέσιμα στο κοινό και θα αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα του Ζυγού.

 

Άρθρο 8 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8.1.     Ο  ΖΥΓΟΣ  διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο  τα μέλη του οποίου απαγορεύεται να ανήκαν στο παρελθόν ενεργά σε άλλα κόμματα . Αυτό εκλέγεται ανά 3-ετία σε μυστική ψηφοφορία κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών. Υποψηφιότητες για την πλήρωση των εκλέξιμων θέσεων υποβάλλονται γραπτώς προς τον Γραμματέα του Ζυγού τουλάχιστο 15 μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση και υποστηρίζονται από 2 Τακτικά Μέλη .

8.2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα μέσα σε 7 μέρες από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Τεχνικό Σύμβουλο.

8.3.     Αν κενωθεί μια από τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν το τέλος της τριετίας, τότε γίνονται αναπληρωματικές εκλογές για τη κάλυψη της θέσης.

8.4.     Μέχρι τη σύσταση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Ζυγού .

8.5.     Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο, και εκτάκτως όταν προσκληθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση 2 μελών του, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκτακτη συνεδρία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες από την λήψη της γραπτής αίτησης.

8.6.     Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.7.     Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

8.8.     Σε κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες, αφού προηγουμένως διαβαστούν, στην επόμενη συνεδρία.

8.9.     Το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να  φροντίζει  γιά τον προγραμματισμό  και εφαρμογή  των σκοπών του ΖΥΓΟΥ από το έμμισθο προσωπικό .  Πρωταρχικό έργο τού Συμβουλίου θα είναι η πρόσληψη ικανότατων επιστημόνων και τεχνοκρατών γιά την επαρκή στελέχωση τού ΖΥΓΟΥ.

 

 

 

Άρθρο 9 - ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9.1.     Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΖΥΓΟΥ συνέρχεται σε διάστημα όχι λιγότερο από 12 μήνες και όχι περισσότερο από 14 μήνες από τη προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή δικαιούνται να παρευρίσκονται τα Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη όπως προνοείται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.

9.2.     Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Γραμματέα με γραπτή ειδοποίηση προς τα Τακτικά Μέλη 30 τουλάχιστον ημερών.

9.3.     Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΖΥΓΟΥ ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ένα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

9.4.     Aν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο για την Συνέλευση χρόνο δεν επιτευχθεί απαρτία, τα μέλη που είναι παρόντα θεωρείται οτι αποτελούν απαρτία.

Άρθρο 10 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1.  Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός της Ετήσιας θα καλούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

10.2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν το θεωρήσει αναγκαίο να καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική συνέλευση καλείται επίσης σε περίπτωση που το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον 15 μέλη για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα.

10.3.  Οι ίδιες διατάξεις οι οποίες διέπουν την Ετήσια Γενική Συνέλευση διέπουν κατ΄ αναλογία και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Έλεγχος των λογαριασμών διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή η οποία θα εκλέγεται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση και είναι υπεύθυνη για την υποβολή των ελεγμένων λογαριασμών. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 2 Τακτικά Μέλη.

Άρθρο 12 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκτός των καθηκόντων και δικαιωμάτων τα οποία του παρέχονται από τα προηγούμενα άρθρα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

12.1.   Εκπροσωπεί μαζί με τον Γραμματέα του ΖΥΓΟΥ σε όλες τις εκδηλώσεις και λογοδοτεί εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

12.2.   Μεριμνά μαζί με τον Γραμματέα για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού.

12.3.   Συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων του.

12.4.   Συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία του ΖΥΓΟΥ.

12.5.   Συνυπογράφει τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής του ΖΥΓΟΥ και δεσμεύει τον Τραπεζικό Λογαριασμό του μαζί με τον Ταμία του ΖΥΓΟΥ .

12.6.   Αντιπροσωπεύει τον Όμιλο δικαστικώς και εξωδίκως.

Άρθρο 13 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιανδήποτε αιτία.

Άρθρο 14 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας, εκτός των καθηκόντων και δικαιωμάτων τα οποία του παρέχονται από τα προηγούμενα άρθρα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα.

14.1.   Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο τον ΖΥΓΟ  σε όλες τις εκδηλώσεις.

14.2.   Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των παρόντων Κανονισμών.

14.3.   Συγκαλεί, μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4.   Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και διεξάγει με αυτόν την αλληλογραφία του ΖΥΓΟΥ.

14.5.   Ετοιμάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και Γενικών Συνελεύσεων, τους φακέλους αλληλογραφίας και φυλάσσει την σφραγίδα  του Ζυγού .

Άρθρο 15 - ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δικαιώματα.

15.1.   Είναι υπεύθυνος για την περιουσία του ΖΥΓΟΥ.

15.2.   Κρατεί τα βιβλία του Ταμείου του ΖΥΓΟΥ.

15.3.   Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη όλων των εσόδων έναντι αποδείξεων.

15.4.   Ενεργεί αναλήψεις και δεσμεύει τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΖΥΓΟΥ μαζί με την υπογραφή του Προέδρου.

15.5.   Είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΖΥΓΟΥ.

15.6.   Οφείλει να καταθέτει στον Τραπεζικό Λογαριασμό κάθε ποσόν στα χέρια του που υπερβαίνει τα 200 ευρώ.

Άρθρο 16 – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο  ΖΥΓΟΣ θα εργοδοτεί επιστήμονες και τεχνοκράτες για να εκπληρώσει τους σκοπούς του .

Άρθρο 17 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) Τακτικών Μελών.

Άρθρο 18 - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για να ληφθεί απόφαση να μεταβληθούν οι σκοποί του ΖΥΓΟΥ, απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των Τακτικών Μελών.

Άρθρο 19 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ

Η διάλυση του ΖΥΓΟΥ  αποφασίζεται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των Τακτικών Μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του η περιουσία που θα ανήκει σε αυτόν θα διατεθεί με απόφαση της Συνέλευσης στην ίδια συνεδρία σε κοινωφελή Ιδρύματα.

Άρθρο 20 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.1.   Το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε, εγκρίθηκε και έχει προσυπογραφεί από τα πιο κάτω Ιδρυτικά μέλη του ΖΥΓΟΥ την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2011, στη Λευκωσία.