ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κόμματος αλλά και τα στοιχεία και εισηγήσεις που κατατέθηκαν κατά τις διημερίδες που ακολούθησαν από αρμόδιους Αξιωματούχους της Δημόσιας Υπηρεσίας και άλλους σχετικούς με το θέμα εισηγητές, προκύπτουν τα εξής σαφέστατα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα:

 Η Κυπριακή Δημοκρατία –διαχρονικά και προοδευτικά από το 1992 μέχρι σήμερα:

1ον. Απέτυχε παταγωδώς να χαράξει μια μακροχρόνια και ορθολογιστική μεταναστευτική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες υποδοχής μας και το μέγεθος μας ως κράτους στους τομείς της στέγασης, διαβίωσης, προσαρμογής και αιτιολογημένης απασχόλησης των νομίμων μεταναστών.

2ον. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει επαρκώς και με την επιβαλλόμενη αποτελεσματικότητα την εισροή και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών που διοχετεύονται εσκεμμένα κυρίως μέσω των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου.

3ον. Δεν κατόρθωσε να λάβει όλα τα απαραίτητα κατασταλτικά μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου μαζικής υποβολής αιτήσεων για πολιτικό άσυλο με ψευδείς παραστάσεις και ανυπόστατες αιτιάσεις. Αντί τούτου, με τα υψηλά οικονομικά χορηγήματα και την αδυναμία επαρκούς ελέγχου η Κύπρος κατέστη πόλος έλξης λαθρομεταναστών.

4ον. Δεν υιοθέτησε πολιτικές και πρακτικές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης και εκμετάλλευσης παράνομων μεταναστών και για την αντιμετώπιση ψευδών παραστάσεων με σκοπό την είσοδο και παραμονή τους στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (π.χ. εικονικοί γάμοι, απόκτηση ιθαγένειας, υπηκοότητας κτλ).

 

5ον. Δεν έλαβε υπόψη τις επιδράσεις της υπερβολικής έως ανεξέλεγκτης ροής μεταναστευτικών ρευμάτων στους τομείς της ασφάλειας του Κράτους, της δημογραφίας, της κοινωνικής συνοχής, των ηθών, εθίμων, πολιτιστικών παραδόσεων και της γαλήνης και ηρεμίας που δικαιούται να απολαμβάνει ο κάθε Κύπριος πολίτης. 

Για τους πιο πάνω λόγους - και όχι μόνο - επιβάλλεται άμεσα η σύσταση ενός ανεξάρτητου υπηρεσιακού συμβουλίου/φορέα ο οποίος θα μελετήσει το θέμα σφαιρικά και σε βάθος και θα υποβάλει εμπεριστατωμένη και αμερόληπτη έκθεση μακριά από ιδεολογικοπολιτικές αγκυλώσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.

 Για να επιλύσουμε ένα τόσο σοβαρό και επείγον πρόβλημα, πρέπει πρωτίστως να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και στο βαθμό που υπάρχει και ο ισχυρισμός της παρούσας κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική ουδόλως συντελεί προς την ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος. Αντίθετα, οδηγεί προς τη διαιώνιση των καταστροφικών του συνεπειών και επιπτώσεων.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πρυτανεύσει η σύνεση, η λογική και η μετριοπάθεια.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ